Author: Štefica Babić

Home/Articles Posted by Štefica Babić (Page 2)

Izdaci obrazovanja zaposlenika – nepotreban trošak ili pametna investicija?

obrazovanje

Mnogi će poduzetnici prilikom kupnje neke opreme, računala, softwera, isl. reći da su uložili u razvoj, da su investirali kako bi u budućnosti ostvarili veće prihode. No, kad se radi o izdacima za obrazovanje zaposlenika, većina njih taj izdatak vidi kao trošak, a ne kao ulaganje.

Osobito se danas, u vrijeme krize, kada se svakodnevno smanjuju i najosnovnija prava zaposlenika, na izdatke za obrazovanje gleda kao na nepotreban trošak, to se smatra luksuzom nekih „dobrih starih vremena“. Međutim, izdatke za obrazovanjem zaposlenika ne bi trebali smatrati troškom, nego ulaganjem. Takvim ulaganjem tvrtka dobiva zadovoljnog i motiviranog zaposlenika, zaposlenika sa novim znanjima i vještinama, povećava se intelektualni kapital organizacije, izgrađuju se kvalitetniji odnosi među zaposlenicima. U konačnici, organizaciji se taj „trošak“ vraća kroz povećanje učinkovitosti i profita. Investiranjem u edukaciju i trening zaposlenika, ali i samih poduzetnika, tvrtka stvara kompetitivnu prednost koja u vrijeme krize može imati ključnu ulogu za opstanak ali i ostvarivanje prednosti na tržištu. Vrijeme krize nije vrijeme kada treba stati sa edukacijom, upravo suprotno, vrijeme krize pravo je vrijeme za takvo ulaganje.

Prema rezultatima istraživanja National Employer Survey (NES) koje je 1995. proveo Nacionalni centar za Kvalitetu edukacije radne snage iz SAD-a (National Center on the Educational Quality of the Workforce) ulaganje u zaposlenike u većem postotku pridonosi povećanju produktivnosti nego ulaganje u kapitalne investicije. Prema rezultatima istraživanja 10%-tno povećanje ulaganja u edukaciju rezultiralo je sa 8,6% većom produktivnosti u proizvodnim tvrtkama, te čak 11% većom produktivnosti u neproizvodnim tvrtkama. S druge strane, ulaganje u kapitalne investicije rezultiralo je samo sa 3,4%-tnim povećanjem produktivnosti.

Nije zanemariv ni porezni tretman ulaganja u edukacije zaposlenika koji gospodarskim subjektima omogućuje smanjenje osnovice poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za određeni postotak opravdanih troškova za opće i posebno obrazovanje i izobrazbu. Postotak smanjenja ponajprije ovisi o veličini poduzetnika i vrsti obrazovanja (opće ili posebno). Pa tako mali i srednji poduzetnici mogu ostvariti smanjenje porezne osnovice do 70% troškova općeg obrazovanja, te do 35% troškova za posebno obrazovanje, a veliki poduzetnici do 50% troškova za opće obrazovanje, te do 25% troškova za posebno obrazovanje. Nadalje, osnovica se sukladno čl. 3. St. 3. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (NN 109/07; 134/07 ; 152/08), te novoj Karti regionalnih potpora (NN 19/13) dodatno smanjuje do 10% troškova obrazovanja za one poduzetnike koji djelatnost obavljaju na području Jadranske Hrvatske, odnosno do 5% troškova za one koji djelatnost obavljaju na području Kontinentalne Hrvatske. Osnovica se dodatno smanjuje za još 10% troškova za edukacije koje se odnose na radnike u nepovoljnom položaju (Čl. 5 Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu).

Kada sve to uzmemo u obzir, tada su troškovi koji nam na početku izgledaju veliki i nepotrebni, u konačnici manji, s druge strane poduzeću donose dodanu vrijednost, poduzeća postaju fleksibilnija i konkurentnija na tržištu. Činjenica je da je znanje ključni pokretač razvoja, stoga je poželjnije na izdatke za edukacije zaposlenika gledati kao na ulaganje a ne kao na trošak.

Povećanje minimalne plaće od 1. lipnja 2013.

minimalna plaća

Vlada RH je na sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine donijela Uredbu o visini minimalne plaće kojom je određeno da od 1. lipnja do 31. prosinca 2013. godine minimalna plaća iznosi 2.984,78 kn mjesečno bruto (NN 51/13).

Povećanje iznosa minimalne plaće nije posljedica povećanja rasta bruto društvenog proizvoda nego izmijenjenih kriterija za određivanje visine minimalne plaće. Izmijenjeni kriteriji utvrđivanja minimalne plaće, rokovi, kao i provedba nadzora nad primjenom odredbi Zakona propisani su novim Zakonom o minimalnoj plaći (NN 39/13), koji je na snazi od 11. Travnja 2013. godine

Minimalna plaća u smislu Zakona je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o pravnom obliku i djelatnosti, sjedištu ili registraciji poslodavca. Novi iznos minimalne plaće primjenjuje se na plaću za lipanj 2013., a koja se u pravilu isplaćuje u srpnju. Do tada se primjenjuje dosadašnji iznos minimalne plaće od 2.814,00 kn mjesečno bruto.

Ukoliko je pravo radnika na plaću povoljnije uređeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili posebnim propisom, poslodavac duguje radniku taj povoljniji iznos, osim ako je drugačije određeno Zakonom o radu (NN 149/09; 82/12) ili posebnim zakonom (čl. 7. St. 3. Zakona o radu).

Člankom 8. Zakona o minimalnoj plaći dana je mogućnost da se kolektivnim ugovorom odredi manji iznos minimalne plaće, ali ne manji od 95% minimalne plaće određene Uredbom Vlade RH.

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa

Minimalna plaća u iznosu od 2.984,78 kn odnosi se na radnika koji je cijeli mjesec radio, ali ne štiti onog radnika koji ostvaruje pravo na naknadu plaće iz zakonom opravdanih razloga. Ukoliko je radnik npr. bio na bolovanju na teret poslodavca, moguće je da pri ostvarivanju prava na naknadu plaće ostvari pravo na svotu mjesečne naknade plaće manje od minimalne plaće. U tom slučaju poslodavac je dužan obračunati doprinose na najnižu propisanu osnovicu od 2.753,45 kn mjesečno (čl. 200. Zakona o doprinosima NN 84/08, 144/12 i Naredba … NN 132/12). Najniža osnovica od 2.753,45 kn primjenjuje se samo u slučaju ukoliko je iznos naknade niži od najniže propisane osnovice.

Nadzor

Nadzor nad primjenom Zakona obavljaju središnja tijela državne uprave koja su po posebnim propisima ovlaštena za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem, a nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda središnje tijelo državne uprave nadležno za financije.

Kaznene odredbe

Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako u propisanim rokovima ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđenoj prema odredbama Zakona. Novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

Blagajnički maksimum

blagajnički maksimum

Stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji, od 01. siječnja 2013. ponovo je uveden blagajnički maksimum. Neki će se sjetiti, visina blagajničkog maksimuma bila je propisana i do kraja 2008. godine.

Blagajnički maksimum najveći je iznos gotova novca koju poduzetnik smije držati u blagajni na kraju radnog dana. Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije samostalno internim aktom sukladno potrebama poslovanja i uvjetima sigurnosti, ali najviše do Zakonom propisanih svota. Ako je na kraju dana utvrđeno da se u blagajni nalazi veća svota novca u odnosu na utvrđenu, svotu iznad blagajničkog maksimuma potrebno je uplatiti na žiro-račun isti, a najkasnije sljedeći radni dan sukladno čl. 28. St. 4. Zakona.

Mjerilo za određivanje svota blagajničkog maksimuma je veličina obveznika sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02; 53/12.). Zakonom o fiskalizaciji, čl. 29. Stavak (6) izuzeto je obavljanje mjenjačkih poslova za koje je visina blagajničkog maksimuma određena do 100.000.000,00 kn bez obzira na veličinu.

Subjekti maloga gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobitka odnosno dohotka na tržištu. Sukladno čl.2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, malo gospodarstvo čine subjekti u poduzetništvu i obrtu koji:

  1. Zapošljavaju prosječno manje od 250 radnika godišnje
  2. U poslovanju su neovisni, odnosno autonomni subjekti koji nisu klasificirani kao partnerski subjekti te povezani subjekti, sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EC
  3. Prema financijskim izvještajima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u svoti protuvrijednosti do 50.000.000,00 € ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobitak, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u svoti protuvrijednosti do 43.000.000,00 €.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva dijeli subjekte malog gospodarstva (fizičke i pravne osobe) u tri skupine, a prema kriterijima prosječnog broja zaposlenih, ostvarenog godišnjeg poslovnog prihoda za prethodnu godinu, ukupne aktive (ako su obveznici poreza na dobitak) odnosno visine dugotrajne imovine (ako su obveznici poreza na dohodak):

Svi oni koji prelaze mjerila iz čl. 2. Zakona o poticanju razvoja malog i srednjeg gospodarstva smatraju se velikim poduzetnicima za određivanje blagajničkog maksimuma.

Najviše dopuštene svote blagajničkog maksimuma, a prema odredbama čl. 29. Zakona o fiskalizaciji za pojedine skupine subjekata prikazane su u tablici:

Iznimno veliki poduzetnici, sukladno članku 29. Stavku (5) Zakona o fiskalizaciji, mogu propisati blagajnički maksimum po pojedinom poslovnom prostoru, ali najviše do visine od 15.000,00 kn po prostoru.

Plaćanje gotovim novcem između obveznika fiskalizacije uređeno je člankom 28. Zakona o fiskalizaciji, gdje se pod plaćanja gotovim novcem podrazumijeva izravna predaja gotovog novca između sudionika u plaćanju, uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca s računa. Sukladno stavku (3) članka 28. Zakona sudionici fiskalizacije, ukoliko nije drugačije propisano posebnim zakonom, gotovim novcem mogu plaćati:

  • nabavku proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kn po jednom računu
  • potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjačnica gotovim novcem
  • za namjene na temelju posebne odluke ministra financija

Također, isti stavak kaže da obveznici fiskalizacije mogu plaćati gotovim novcem građanima, osim za namjene koje se prema propisima koji uređuju porez na dohodak, plaćaju putem računa građanina. Svaku isplatu gotovog novca građanima, obveznik fiskalizacije dužan je evidentirati prema posebnim propisima prema kojima vodi poslovne knjige.

Sukladno članku 28. Stavku (5) i (6), poduzetnik koji na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni, nego je dužan primljeni gotov novac uplatiti na svoj račun za redovno poslovanje u banci odmah, a najkasnije idući radni dan.

Obveznik fiskalizacije koji svotu iznad blagajničkog maksimuma ne uplaćuje na svoj račun kod banke u propisanom roku, kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 kn, a za navedeni prekršaj kazna za odgovornu osobu u pravnoj osobi je od 1.000,00 do 50.000,00 kn.