Biti ili ne u sustavu PDV-a?

Home/Poslovni savjetnik/Biti ili ne u sustavu PDV-a?

Tax-on-lawsuit-damages

Porezni obveznik u smislu novog Zakona o PDV-u

Novim zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13) propisan je i niz novih odredaba implementiranih zbog usklađivanja s Direktivom Vijeća EU, među njima su i odredbe povezane s određivanjem poreznog obveznika.

U smislu PDV-a, pojam porezni obveznik širok je pojam i odnosi se na svaku osobu koja na neovisan način obavlja neku gospodarsku djelatnost na bilo kojem mjestu. Članak 6., stavak (1) Zakona poreznog obveznika definira kao svaku osobu koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Pojam „svaka osoba“ označava i uključuje fizičku osobu, trgovačka društva, tijela javne vlasti, odnosno bilo koga tko može obavljati neku gospodarsku djelatnost.

Mali porezni obveznik

Novim Zakonom o PDV-u pojam mali poduzetnik mijenja se u mali porezni obveznik. Odredbe o malom poreznom obvezniku propisane su člankom 90. Zakona, gdje se malim poreznim obveznikom smatra svaka pravna osobu sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godine nije bila veća od 230.000,00 kuna.

Mali porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.

Ukoliko želi, porezni obveznik može od Porezne uprave zatražiti da plaća PDV, Porezna uprava to uređuje rješenjem koje poreznog obveznika obvezuje sljedećih 5 kalendarskih godina na redoviti postupak oporezivanja.

Iznimke oslobođenja plaćanja PDV-a za malog poreznog obveznika

Mali porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a samo ako gospodarsku djelatnost obavlja u tuzemstvu i s tuzemnim poslovnim partnerima. U stavku (4) članka 90. navedene su iznimke oslobođenja plaćanja PDV-a. Između ostalog, mali porezni obveznik smatrat će se poreznim obveznikom u slučaju kada premaši prag stjecanja od 77.000,00 kn u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini U tom je slučaju, prije stjecanja dobara kojim premašuje propisani prag stjecanja, mali porezni obveznik obvezan podnijeti zahtjev Poreznoj upravi radi registracije za potrebe PDV-a  na temelju čega će mu biti dodijeljen PDV identifikacijski broj. Mali porezni obveznik, ako to želi, unaprijed može odlučiti da odustaje od praga stjecanja. U tom slučaju mali porezni obveznik, prije stjecanja dobara, mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti pisanu izjavu da odustaje od propisanog praga. Time se obvezuje na dvije (2) kalendarske godine. Protekom propisanog roka, navedena se izjava može povući u pisanom obliku.

Odluka o ulasku u sustav PDV-a

I prije donošenja novog Zakona, poduzetnici koji tek ulaze u posao bili su u dilemi da li ući u sustav PDV-a ili ne. Novi zakon dodatno otežava donošenje te odluke, jer ako i odlučimo da nećemo ući u sustav PDV-a, to u konačnici ne znači da u nekim slučajevima nećemo imati obvezu obračunati i platiti PDV.

Za one poduzetnike koji svoju gospodarsku djelatnost planiraju obavljati isključivo u tuzemstvu i s tuzemnim poslovnim partnerima stvar je ipak jednostavnija. Njihova odluka ovisit će o djelatnosti kojom se planiraju baviti, te visini početne investicije. Poduzetnici koji se bave s djelatnošću koja ne zahtijeva velike početne investicije,  npr. pružanjem intelektualnih ili nekih drugih usluga, neulazak u sustav PDV-a omogućuje im da budu jeftiniji, time i konkurentniji na tržištu. S druge strane, oni poduzetnici čije poslovanje zahtjeva velika početna ulaganja, te oni koji se bave trgovinom, ugostiteljstvom, proizvodnjom, poželjno je da uđu u sustav PDV-a, na taj način „snize“ ulazne cijene svojih sirovina, materijala, robe, te ostvare pravo na odbitak pretporeza

Važno je reći, da odluku treba donijeti prije prijave poreznog subjekta Poreznoj upravi i prije ispostave prve fakture. Ako je novi porezni obveznik već izdao fakturu prije nego što se prijavio u sustav PDV-a, tada više do sljedeće godine neće moći ući u sustav PDV-a, Za poduzetnike s velikim početnim ulaganjima, te one koji kupuju velike količine robe i materijala, to će imati za posljedicu da za tekuću godinu neće moći iskoristiti mogućnost odbitka pretporeza, što će rezultirati većim troškovima i manjom dobiti.

 

Written by

Nakon više od 30 godina rada na raznovrsnim radnim mjestima i širokom lepezom odgovornosti (suradnik, samostalni knjigovođa, voditelj financija, interni revizor) u računovodstveno-financijskim odjelima tvrtki koje su koristile različite računovodstvene sustave (proračun, gospodarstvo, financijska industrija), odlučila sam pokrenuti svoj vlastiti posao. Glavni razlog pokretanja vlastitog posla je želja da bogato dugogodišnje poslovno iskustvo, te znanja stjecana u praksi kao i cjeloživotnim učenjem dobiju pravi smisao upravo kroz ovaj posao. Radeći ono što najviše volim, želim dati doprinos u stvaranju novih vrijednosti, kako za mene i moju obitelj, moje cijenjene poslovne partnere, tako i društva u cjelini.