Category : Poslovni savjetnik

Home/Archive by Category "Poslovni savjetnik"

Agencije za privremeno zapošljavanje – način za popunjavanje privremenih potreba za zaposlenicima

Pazle

Kao i sve drugo, tako se radni odnosi i načini zapošljavanja kroz vrijeme mijenjaju i prilagođavaju novim uvjetima i potrebama. Agencije za privremeno zapošljavanje više nisu novost u Hrvatskoj. Trenutno ih u Hrvatskoj ima oko 50-tak. Globalne promjene u poslovnom i radnom okruženju dovele su do toga da se tvrtke danas sve više koriste uslugama agencija za privremeno zapošljavanje kako bi, s jedne strane zadovoljile svoje potrebe za radnom snagom i bile u mogućnosti izvršavati poslovne obveze, dok s druge strane trebaju zadovoljiti zahtjeve investitora za fleksibilnošću, manjim brojem i nižim troškovima izdataka za zaposlene, većim profitom, i sl.

Raznorazni su razlozi korištenja usluga Agencija za privremeno zapošljavanje. Neki od njih su trenutno povećanje opsega poslovanja, zamjena radnika na bolovanju, godišnjem odmoru. Određeni broj poslodavaca usluge privremenog zapošljavanja koristi kako bi provjerio kadrove prije stalnog zapošljavanja i na taj način skratio si, pojednostavio, te učinio jeftinijim postupak zapošljavanja (nema natječaja, dugih testiranja, razgovora, probnog roka, i dr.). Često menadžeri imaju ograničenja zapošljavanja, odnosno imaju limitirane godišnje iznose plaća koje mogu isplatiti (tzv headcount). Tada, kako bi dobili potrebnu radnu snagu i kako bi zadaci mogli biti obavljeni kvalitetno i na vrijeme koriste se uslugama Agencija za privremeno zapošljavanje.

S druge strane, koristeći se uslugama agencija za privremeno zapošljavanje, u današnjim turbulentnim uvjetima u kojima se svakodnevno veliki broj tvrtki gasi, dok na drugoj strani niču nove, te visokom stopom nezaposlenosti, osobama koje su ostale bez posla pruža se mogućnost novog početka putem takvih agencija. Zaposlenicima koji su iznajmljeni nekoj tvrtki pruža se mogućnost stalnog zaposlenja u toj tvrtki ukoliko se za to ukaže potreba i ako im je rad u toj tvrtki privlačan. S druge strane, ukoliko im poslovi nisu dovoljno izazovni ili nisu zadovoljni uvjetima rada, plaćom, međuljudskim odnosima, agencija ih može ustupiti nekoj drugoj tvrtki za koju misle da bi bolje odgovarala njima i njihovim potrebama. Na ta način mogu isprobati nekoliko tvrtki i izabrati onu koja im najviše odgovara, a da kasnije, prilikom nekog razgovora za posao ne moraju objašnjavati razloge promjena poslova.

Neki poduzetnici, još uvijek, kad imaju potrebu za povećanjem radne snage, ljude „zapošljavaju“ po ugovoru o djelu. Kod nas je to još uvijek uobičajena praksa za „krpanje“ premalih kapaciteta radne snage. Na žalost, većina poslodavaca nije svjesna da time krši zakon, te budu nemalo iznenađeni i ljuti kada inspekcija rada utvrdi da navedeni opisi poslova nisu u skladu prirode posla ugovora o djelu i još budu i novčano kažnjeni.

Da pojasnimo, prema Zakonu o obveznim odnosima Ugovor o djelu je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (izvođač) obvezuje obaviti određeni posao, a druga ugovorna strana (naručitelj) se obvezuje platiti mu za to naknadu. Bitni sastojci ugovora o djelu su predmet (djelo) i naknada za obavljeni posao. Predmet ugovora o djelu može biti izrada neke određene stvari (npr. izrada ili popravak ormara), obavljanje fizičkih radova za naručitelja (npr. pražnjenje skladišta, spremanje ugljena) ili obavljanje umnog rada (npr. istraživanje tržišta). Ugovor o djelu sklapa se za obavljanje jednokratnih poslova koji nisu neposredno povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti naručitelja. Za razliku od ugovora o radu, gdje radnik radi nesamostalno po uputama poslodavaca, kod ugovora o djelu izvođač obavlja poslove samostalno, u svoje ime i za svoj račun, vlastitim sredstvima, u pravilu u vlastitim prostorijama i u vrijeme koje sam određuje. Naknada se isplaćuje jednokratno i samo za taj izvršeni posao i to na žiro-račun izvođača, dok je kod ugovora o radu naknada stalna za sve vrijeme trajanja ugovora o radu i isplaćuje se na tekući račun zaposlenika.

Osim što krše zakon (zbog čega mogu biti i novčano kažnjeni) poslodavci bi trebali razmisliti i o visini novčanih izdataka koje trebaju izdvojiti za određeni oblik naknade troškova rada, kao i specifičnosti i dugotrajnosti poslova koje je potrebno obaviti. U tablicama na kraju prikazan je pregled izdataka rada za najčešća tri načina angažiranja potrebne radne snage: radnik u radnom odnosu, unajmljeni radnik, i rad na ugovor o djelu). Izračun je napravljen na osnovu zakonom propisane minimalne plaće (2.985,00 kn bruto), gdje je neto za osobu koja živi u gradu Zagrebu i koja nema dodatnih poreznih olakšica  2.400,00 kn. Izračun je rađen iz neta u bruto.

Iz donjih tablica vidljivo je da, kada poslodavci zapošljavajući osobe na ugovor o djelu, za poslove koji to nisu, ne samo da krše zakon (za što mogu biti i novčano kažnjeni), nego im takav oblik zapošljavanja poskupljuje ukupne troškove poslovanja. Najjeftiniji oblik zapošljavanja je primiti radnika u radni odnos u tvrtku, čime, ne samo da su troškovi niži od drugih oblika zapošljavanja, nego s druge strane, dolazi do povećanja nevidljivih vrijednosti tvrtke (lojalni zaposlenici, manja fluktuacija radne snage, kupci (klijenti) osjećaju se sigurnijima i zadovoljnijima jer se uvijek mogu obratiti onom dragom Iveku, ili susretljivoj Dragici), što u konačnici pridonosi ne samo boljoj profitabilnosti nego i boljem imidžu tvrtke.

U svakom slučaju, prije donošenja konačne odluke o vrsti i načinu angažiranja potrebne radne snage, poduzetnici trebaju razmisliti koju vrstu poslova treba obaviti, koliko će ti poslovi trajati, te očekuje li se dugoročnija potreba za obavljanjem određenih poslova.

Tablica 1.: Pregled ukupnih troškova naknade rada za neto iznos 2.400,00 kn po vrstama isplata:

Tablica 2.: Rekapitulacija troškova naknade rada za radni odnos i ugovor o djelu:

Tablica3.: Izračun troškova za unajmljenog radnika:

Tablica 4.: Pregled usporedbe ukupnog troška naknade rada za neto iznos od 2.400,00 kn:

 

Biti ili ne u sustavu PDV-a?

Tax-on-lawsuit-damages

Porezni obveznik u smislu novog Zakona o PDV-u

Novim zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13) propisan je i niz novih odredaba implementiranih zbog usklađivanja s Direktivom Vijeća EU, među njima su i odredbe povezane s određivanjem poreznog obveznika.

U smislu PDV-a, pojam porezni obveznik širok je pojam i odnosi se na svaku osobu koja na neovisan način obavlja neku gospodarsku djelatnost na bilo kojem mjestu. Članak 6., stavak (1) Zakona poreznog obveznika definira kao svaku osobu koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Pojam „svaka osoba“ označava i uključuje fizičku osobu, trgovačka društva, tijela javne vlasti, odnosno bilo koga tko može obavljati neku gospodarsku djelatnost.

Mali porezni obveznik

Novim Zakonom o PDV-u pojam mali poduzetnik mijenja se u mali porezni obveznik. Odredbe o malom poreznom obvezniku propisane su člankom 90. Zakona, gdje se malim poreznim obveznikom smatra svaka pravna osobu sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godine nije bila veća od 230.000,00 kuna.

Mali porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.

Ukoliko želi, porezni obveznik može od Porezne uprave zatražiti da plaća PDV, Porezna uprava to uređuje rješenjem koje poreznog obveznika obvezuje sljedećih 5 kalendarskih godina na redoviti postupak oporezivanja.

Iznimke oslobođenja plaćanja PDV-a za malog poreznog obveznika

Mali porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a samo ako gospodarsku djelatnost obavlja u tuzemstvu i s tuzemnim poslovnim partnerima. U stavku (4) članka 90. navedene su iznimke oslobođenja plaćanja PDV-a. Između ostalog, mali porezni obveznik smatrat će se poreznim obveznikom u slučaju kada premaši prag stjecanja od 77.000,00 kn u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini U tom je slučaju, prije stjecanja dobara kojim premašuje propisani prag stjecanja, mali porezni obveznik obvezan podnijeti zahtjev Poreznoj upravi radi registracije za potrebe PDV-a  na temelju čega će mu biti dodijeljen PDV identifikacijski broj. Mali porezni obveznik, ako to želi, unaprijed može odlučiti da odustaje od praga stjecanja. U tom slučaju mali porezni obveznik, prije stjecanja dobara, mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti pisanu izjavu da odustaje od propisanog praga. Time se obvezuje na dvije (2) kalendarske godine. Protekom propisanog roka, navedena se izjava može povući u pisanom obliku.

Odluka o ulasku u sustav PDV-a

I prije donošenja novog Zakona, poduzetnici koji tek ulaze u posao bili su u dilemi da li ući u sustav PDV-a ili ne. Novi zakon dodatno otežava donošenje te odluke, jer ako i odlučimo da nećemo ući u sustav PDV-a, to u konačnici ne znači da u nekim slučajevima nećemo imati obvezu obračunati i platiti PDV.

Za one poduzetnike koji svoju gospodarsku djelatnost planiraju obavljati isključivo u tuzemstvu i s tuzemnim poslovnim partnerima stvar je ipak jednostavnija. Njihova odluka ovisit će o djelatnosti kojom se planiraju baviti, te visini početne investicije. Poduzetnici koji se bave s djelatnošću koja ne zahtijeva velike početne investicije,  npr. pružanjem intelektualnih ili nekih drugih usluga, neulazak u sustav PDV-a omogućuje im da budu jeftiniji, time i konkurentniji na tržištu. S druge strane, oni poduzetnici čije poslovanje zahtjeva velika početna ulaganja, te oni koji se bave trgovinom, ugostiteljstvom, proizvodnjom, poželjno je da uđu u sustav PDV-a, na taj način „snize“ ulazne cijene svojih sirovina, materijala, robe, te ostvare pravo na odbitak pretporeza

Važno je reći, da odluku treba donijeti prije prijave poreznog subjekta Poreznoj upravi i prije ispostave prve fakture. Ako je novi porezni obveznik već izdao fakturu prije nego što se prijavio u sustav PDV-a, tada više do sljedeće godine neće moći ući u sustav PDV-a, Za poduzetnike s velikim početnim ulaganjima, te one koji kupuju velike količine robe i materijala, to će imati za posljedicu da za tekuću godinu neće moći iskoristiti mogućnost odbitka pretporeza, što će rezultirati većim troškovima i manjom dobiti.

 

Legalan način smanjenja osnovice poreza na dobit

porezna

Davno je već započela nova kalendarska, za većinu poduzetnika i nova fiskalna godina, većina poduzetnika već je izvršila zakonsku obvezu podnošenja prijave poraza na dobit. Pred svima nama novo je porezno razdoblje bez obzira na to da li smo u njega zakoračili 1. siječnja, ili će to tek biti u travnju, lipnju, rujnu… , još uvijek nije kasno i trenutak je da razmislimo o zakonskim mogućnostima smanjenja poreznih izdataka u tekućoj fiskalnoj godini.

Jedna od tih mogućnosti, sukladno članku 14. Pravilnika o porezu na dobit (NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12), te Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (NN 109/07, 134/07, 152/08) (u daljnjem tekstu Zakon) je smanjenje osnovice poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za određeni postotak opravdanih troškova za opće i posebno obrazovanje i izobrazbu.

Postotak smanjenja ponajprije ovisi o veličini poduzetnika i vrsti obrazovanja (opće ili posebno). Tako mali i srednji poduzetnici mogu ostvariti smanjenje porezne osnovice do 70% troškova općeg obrazovanja te do 35% troškova za posebno obrazovanje, a veliki poduzetnici do 50% troškova za opće obrazovanje te do 25% troškova za posebno obrazovanje. Nadalje, osnovica se sukladno čl. 3. St. 3. Zakona i novoj Karti regionalnih potpora (NN 19/13) dodatno smanjuje do 10% troškova obrazovanja za one poduzetnike koji djelatnost obavljaju na području Jadranske Hrvatske, odnosno do 5% troškova za one koji djelatnost obavljaju na području Kontinentalne Hrvatske. Osnovica se dodatno smanjuje za još 10% troškova za edukacije koje se odnose na radnike u nepovoljnom položaju (Čl. 5 Zakona).

Pod općim obrazovanjem i izobrazbom razumijeva se obrazovanje i izobrazba koja omogućuje stjecanje kvalifikacija koje su većim dijelom prenosive i na druga radna područja te za rad kod drugih poslodavaca.

Posebno obrazovanje i izobrazba ponajprije je namijenjeno sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poslodavca koji financira njegovo školovanje. Ono omogućuje stjecanje kvalifikacija koje nisu prenosive kod drugih poduzetnika niti na druga radna područja, ili su samo dijelom prenosive.

Opravdani troškovi obrazovanja i izobrazbe podrazumijevaju:

 1. školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te drugim obrazovnim institucijama na kojima se stječe osnovno, srednje i visoko obrazovanje, uključujući poslijediplomske i doktorske studije;
 2. troškovi za sudjelovanje na seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe tuzemstvu i inozemstvu;
 3. specijalizacije i drugi oblici posebnog obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu;
 4. naknade predavačima i instruktorima te troškovi savjetovanja u vezi s projektima obrazovanja i izobrazbe;
 5. troškovi stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku (stručnom literaturom NE SMATRAJU SE javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu);
 6. trošak otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu;
 7. troškovi prijevoza i smještaja (do visine stvarno nastalih troškova), te troškovi dnevnica (sukladno propisima o oporezivanju dohotka) za obrazovanje i izobrazbu izvan mjesta prebivališta.

Radnik u nepovoljnom položaju je radnik:

 1. mlađi od 25 godina koji prethodno nije pronašao nikakav posao s redovitom plaćom
 2. s invaliditetom koji je posljedica tjelesnih, duševnih ili psiholoških oštećenja, a koji je sposoban sudjelovati na tržištu rada,
 3. koji se ponovno zaposlio nakon prekida od najmanje tri godine, a posebice svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon što je prestao raditi zbog teškoća u usklađivanju svojih radnih obveza i obiteljskog života, pri čemu se na radnika ovaj pojam primjenjuje u razdoblju od šest mjeseci od njegova ponovnog zapošljavanja, tj. radnik koji se zaposlio nakon korištenja roditeljskih i obiteljskih prava uređenih posebnim propisima,
 4. stariji od 45 godina koji nije stekao srednju školsku ili srednju stručnu spremu,
 5. dugotrajno nezaposleni radnik, odnosno radnik koji je bio nezaposlen tijekom dvanaest uzastopnih mjeseci, pri čemu se ovaj pojam primjenjuje na ovog radnika u razdoblju od prvih šest mjeseci nakon njegova ponovnog zapošljavanja.

Ukratko, sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu robe i usluga sukladno Zakonu mogu biti korisnici državne potpore u određenom postotku nastalih opravdanih troškova:

1. prema veličini poduzeća i vrsti obrazovanja:

2. sukladno članku 5. Zakona smanjenje porezne osnovice može se dodatno uvećati za: 10% opravdanih troškova obrazovanja i izobrazbe za radnike u nepovoljnom položaju

3. sukladno članku 3. Zakona i Karti regionalnih potpora smanjenje porezne osnovice može se dodatno uvećati:

 • do 10% opravdanih troškova ukoliko poduzetnik djelatnost obavlja na području Jadranske hrvatske
 • do 5% opravdanih troškova ukoliko poduzetnik djelatnost obavlja na području Kontinentalne Hrvatske

Karta regionalne podjele

kartaregpodjele
Izvor: Narodne novine 19/13 od 18.08.2013.

Dodatna pogodnost dana je poduzetnicima koji obavljaju pomorski prijevoz (neovisno o veličini poduzetnika). Oni mogu osnovicu poreza na dobitak umanjiti do 100% opravdanih troškova za opće i posebno obrazovanje i izobrazbu pričuvnih članova posade, ali pod uvjetom da se obrazovanje provodi na brodovima koji su upisani u Hrvatski registar brodova.

Posebno se stimuliraju obveznici poreza na dobit u čijim se pogonima i radionicama izvodi naukovanje učenika koji se školuju za obrtnička zanimanja. Poduzetnik koji je na naukovanju imao do tri učenika ima pravo umanjiti osnovicu poreza na dobit za pet posto, a poduzetnik koji je na naukovanju imao više od tri naučnika ima pravo umanjiti poreznu osnovicu za dodatnih jedan posto po svakom naučniku, ali najviše do 15 posto. Najviša svota umanjenja porezne osnovice ne može biti veća od 19.200 kn po svakom naučniku. Porezna osnovica dodatno se umanjuje i za iznos isplaćenih nagrada naučnicima u vrijeme naukovanja.

Važno je napomenuti, ukoliko poduzetnik želi biti korisnik državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, uz godišnju prijavu poreza na dobitak, treba priložiti evidenciju opravdanih troškova na osnovu kojih se smanjuje osnovica poreza na dobit, sukladno čl. 4. Pravilnika o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu. Evidencija se sastavlja na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama u kojima smo osigurali posebno knjigovodstveno praćenje troškova obrazovanja i izobrazbe, a podloga su im uredne i vjerodostojne isprave. Kako bi mogli iskoristiti prava koja nam omogućuje Zakon, ukoliko to već nismo, sada je pravi trenutak da napravimo reda u našim poslovnim knjigama, pripremimo si i vodimo potrebne evidencije te smanjimo nepotrebne izdatke.