Što nam govore podaci iz izvještaja o novčanom toku?

Home/Blog/Što nam govore podaci iz izvještaja o novčanom toku?

 

kućice

Zašto nam je potreban izvještaj o novčanom toku?

Novac je važan čimbenik u poslovanju svakog poduzeća, a informacije o novčanim primicima i novčanim izdacima od posebnog su značaja pri ocjeni aktivnosti poduzeća. Uz ocjenu uspješnosti i stabilnosti poslovanja potrebno je voditi računa i o likvidnosti poduzeća. Često se događa da poduzeća iskazuju neto dobitak, a da zapravo imaju problema s podmirivanjem svojih obveza. Stoga je podatak o tome odakle novac dolazi u poduzeće i za koje svrhe se troši za vlasnike kao i za ostale korisnike vrlo važna informacija. Tu informaciju osigurava im upravo izvještaj o novčanom toku

Bilanca i račun dobiti i gubitka sastavljaju se na temelju ekonomskih kategorija i računovodstvene pretpostavke nastanka događaja, što znači da se prihodi i rashodi priznaju u trenutku nastanka, a ne kada je novac primljen ili isplaćen. Priznavanje prihoda i rashoda ne podudara se ni vremenski niti vrijednosno s novčanim primicima i izdacima. U novčanom toku mogu se pojaviti primici i izdaci koji nemaju direktnog odraza na prihode i rashode (emisija vrijednosnih papira, zaduživanje i vračanje glavnice, i dr.). Isto tako neke prihode i rashode ne prati novčani tok (npr. izvanredni prihodi s temelja otpisa obveza, amortizacija, i dr.).

Za razliku od bilance i računa dobiti i gubitka koji se temelje na obračunskoj osnovi i računovodstvenim politikama, u izvještaju o novčanim tokovima iskazuju se financijske kategorije, odnosno predočavaju se informacije o tijekovima novca (primicima i izdacima), te stanju novca i novčanih ekvivalenata između dva datuma bilance. Novčani tokovi jesu primici i izdaci novca i novčanih ekvivalenata. Sukladno MRS-u 7, novac obuhvaća gotovinu u blagajni i depozite po viđenju (novac na računima) u domaćoj i stranoj valuti. Novčani ekvivalenti jesu kratkotrajna visokolikvidna ulaganja koja se brzo pretvaraju u poznate iznose novca i koja nisu pod značajnim utjecajem rizika promjena vrijednosti.

Osnovni elementi izvještaja o novčanom toku

Da bi shvatili o čemu sve ovisi iznos i promjena novca, prvo moramo znati da je novac sastavni dio imovine poduzeća. Raščlanjivanjem dijelova imovine i izvora imovine doći ćemo do parametara koji uzrokuju promjene novca. Kako bi došli do određenih zaključaka moramo poći od osnovne bilančne jednakosti

AKTIVA = PASIVA

IMOVINA = IZVORI IMOVINE

I = O + K

KI + DI = O + K

N + KI´+ DI = O +K → N + M = O + K

Iz čega slijedi

ΔN + ΔM = ΔO + ΔK

ΔN = ΔO + ΔK – ΔM

Gdje su:

I = imovina,   KI = kratkotrajna imovina,
O = obveze,   KI´= kratkotrajna imovina bez novca,
K = kapital,   DI = dugotrajna imovina
N = novac   M = nenovčani oblik imovine,

 

Što znači da su promjene na novcu posljedica promjena na obvezama, kapitalu i nenovčanim oblicima imovine. Prema tome, povećanje (primici) novca posljedica su povećanja obveza i kapitala, te smanjenje nenovčanih oblika imovine, a smanjenje (izdaci) novca posljedica su smanjenja obveza i kapitala, te povećanja nenovčanih oblika imovine.

Klasifikacija novčanih tokova

Kako bi se osigurala što kvalitetnija informacijska podloga  izvještaja o novčanim tijekovima, novčani primici i izdaci obavezno se razvrstava na poslovne, investicijske i financijske aktivnosti. Za korisnike financijskih izvještaja vrlo je važna informacija iz kojih aktivnosti poduzeće ostvaruje najviše primitaka. Normalno je za očekivati da poduzeće najviše novca ostvaruje iz redovnih aktivnosti, jer je to ključni pokazatelj očuvanja poslovne sposobnosti poduzeća.

Poslovne aktivnosti su glavne aktivnosti poduzeća koje imaju najznačajniji utjecaj na financijski rezultat poduzeća. Neki od primjera novčanih primitaka i izdataka iz poslovnih aktivnosti su: primici od prodaje roba i usluga; primici od osiguravajućih društava; primici povrata poreza; izdaci dobavljačima za isporučenu robu ili usluge; izdaci za zaposlene; novčani izdaci za poreze. Poslovne aktivnosti su ključni pokazatelj stupnja u kojem je poduzeće iz svojih poslovnih aktivnosti ostvarilo novac koji je dovoljan za otplatu zajmova, očuvanje poslovne sposobnosti poduzeća, isplatu dividendi i novih investicija bez pomoći vanjskih izvora financiranja. U pravilu, NNT iz poslovnih aktivnosti treba biti pozitivan. Može se desiti da bude negativan npr. u vrijeme rapidnog rasta poduzeća kada se javljaju povećane potrebe za dodatnom imovinom. Kratkoročno je to prihvatljivo, ali dugoročno ostvarenje negativnog NNT iz poslovnih aktivnosti indikator je moguće nelikvidnosti i likvidacije poduzeća.

Investicijske (ulagateljske) aktivnosti obuhvaćaju novčane primitke i izdatke vezane uz promjene na dugotrajnoj imovini, kao i trgovanju s vrijednosnim papirima drugih poduzeća. Neke od stavaka novčanih primitaka i izdataka iz investicijskih (ulagateljskih) aktivnosti: primici od prodaje dugotrajne imovine; primici od prodaje vrijednosnih papira drugih poduzeća; primici od povrata danih kredita drugima; izdaci za kupnju dugotrajne imovine; izdaci za kupnju vrijednosnih papira drugih subjekata; izdaci za dane kredite drugim osobama. Novčani tijekovi nastali investicijskih aktivnostima predočavaju veličinu izdataka nastalih u cilju pribavljanja resursa namijenjenih stvaranju buduće dobiti i budućih novčanih tijekova. NNT iz investicijskih aktivnosti može biti pozitivan, ali najčešće je negativan, što je dobro, jer nam govori da poduzeće investira u realnu ili financijsku imovinu, te da se dalje razvija. Ako je pozitivan to može biti loše jer ukazuje na nemogućnost financiranja dodatnih ulaganja, prodaju dijela imovine ili cijelog segmenta poduzeća, nemogućnost angažiranja kapaciteta, pokušaj rješavanja problema pogrešnih investicija iz prethodnih razdoblja.

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti imaju utjecaj na financiranje poslovanja. Primici i izdaci iz financijskih aktivnosti obuhvaćaju promjene vezane uz iznose i strukturu obveza i kapitala. Najznačajnije stavke financijskih aktivnosti su: primici od emisije dionica; primici od emisije obveznica; primici od primljenih kredita; izdaci za stjecanje vlastitih dionica; izdaci za isplatu dividendi; izdaci za otplatu glavnice kredita. NT od financijskih aktivnosti svojevrsni je amortizer između NT poslovnih i NT investicijskih aktivnosti. Ako je odnos između NT od poslovnih aktivnosti i NT od investicijskih aktivnosti veći od 1 tada to ukazuje na sposobnost poduzeća da iz internih izvora financira ne samo kapitalne izdatke, već da je u mogućnosti servisirati vraćanje kredita i zajmova te plaćanje dividendi.

Važno je napomenuti da pojedine kategorije primitaka i izdataka kao npr.  dividende i kamate nisu jednoznačno raspoređene MRS-om 7 unutar neke od aktivnosti. Različiti autori (kao i poslovni subjekti) različito ih klasificiraju. Neki smatraju da su isplaćene dividende, kao i izdaci za kamate na primljene kredite posljedica poslovnih aktivnosti te da trebaju biti prikazani u poslovnim aktivnostima. Smatra se da se na ovaj način osigurava informacija o sposobnosti poduzeća da podmiri dividende i kamate iz redovnih poslovnih aktivnost. Za razliku od njih, drugi smatraju da bi se isplaćene dividende trebale tretirati kao financijske aktivnosti, jer i primici od emisije dionica spadaju u financijske aktivnost, kao i to da isplaćene dividende smanjuju kapital. Što se tiče primitaka od dividendi od strane drugih poslovnih subjekata, one su posljedica ulaganja, pa ih treba i tretirati kao primitke od ulagateljskih aktivnosti.

Plaćene i primljene kamate također mogu biti svrstane u sve tri aktivnosti. Izdaci za kamate za npr. dugoročni kredit, ili kamate za emitirane obveznice mogu se klasificirati u financijske aktivnosti s obzirom na to da su troškovi pribavljanja financijskih resursa. Mogu biti svrstane i poslovne aktivnosti, obzirom na to da su uključene u financijski rezultat. Ako se radi o izdacima za kamate za nabavku dugotrajne imovine, tada je izdatke za tu vrstu kamata, osim u financijske ili poslovne aktivnosti, moguće klasificirati i u investicijske aktivnosti jer su one posljedica pribavljanja imovine koja se klasificira u investicijske aktivnosti.

S obzirom na to da je MRS-om 7 ostavljena mogućnost da se plaćene i primljene kamate, te dividende alternativno razvrstava i  da postoje različita mišljenja o klasificiranju dividendi i kamata, poslovni subjekti moraju sami odlučiti u koju kategoriju će razvrstati navedene primitke i izdatke, ali pri tomu je vrlo bitno da se jednom utvrđeno pravilo dosljedno primjenjuje.

Metode sastavljanja izvještaja o novčanom toku

Prema MRS-u 7 za pripremanje i predočavanje izvještaja o novčanom toku može se koristiti direktna (izravna), ili indirektna (neizravna) metoda. MRS 7, ipak u točki 19 predlaže primjenu direktne metode  iz razloga što direktna metoda pruža informacije koje mogu biti korisne u procjenjivanju budućih novčanih tokova, koje nisu raspoložive prema indirektnoj metodi. Za primjenu direktne metode zalažu se i sva suvremena rješenja zbog bolje preglednosti i jednostavnosti ovakvog načina izvještavanja. Nažalost, bez obzira na preporuke i bolju informativnu snagu direktne metode, većina poduzeća prilikom izvještavanja koristi se indirektnom metodom.

Temeljna razlika između direktne i indirektne metode je u prezentiranju novčanih primitaka i izdataka iz poslovnih aktivnosti, dok kod investicijskih i financijskih aktivnosti nema razlike u predočavanju novčanih primitaka i izdataka.

Prema direktnoj metodi objavljuju se ukupni primici i ukupni izdaci novca razvrstani po osnovnim aktivnostima: poslovnim, investicijskim i financijskim, dok se kod indirektne metode poslovne aktivnosti ne iskazuju kao bruto primici i bruto izdaci novca, već se neto dobit ili gubitak usklađuje za učinke transakcija nenovčane prirode. Kod indirektne metode se do čistog novčanog toka iz poslovnih aktivnosti dolazi na osnovi podataka iz računa dobiti i gubitka, bilance i podataka operativne evidencije.

Pokazatelji analize na temelju izvještaja o novčanom toku

Analiza kretanja novčanih tokova jedna je od temeljnih analiza koja se upotrebljava za praćenje dinamičke likvidnosti svakoga investicijskog projekta. Rezultat je analize novčanih tokova specifičan izvještaj o novčanom toku u određenom vremenskom razdoblju. On pokazuje cirkulaciju novca, odnosno podrijetlo pribavljanja novca i svrhu njegove uporabe.

Analiza na temelju izvještaja o novčanom toku može se provesti na temelju četiri skupine pokazatelja: pokazatelji ocjene likvidnosti i solventnosti (asseing liquidty and solvency); pokazatelji kvalitete dobiti (quality of income); pokazatelji kapitalnih izdataka (capital expenditures); pokazatelji povrata novčanog toka (cash flow returns).

Pokazatelji ocjene likvidnosti i solventnosti

S obzirom na to da se pojam likvidnosti veže uz sposobnost transformacije pojedinih oblika imovine u novac, a solventnost kao sposobnost podmirenja obveza, pokazatelj ocjene likvidnosti i solventnosti koji se računaju na temelju izvještaja o novčanom toku ukazuju na sposobnost pokrića kamata, obveza i dividendi.

Tablica 1.: Pokazatelji likvidnosti i solventnosti na temelju izvještaja o novčanom toku

Naziv pokazatelja

Brojnik

Nazivnik

Novčano pokriće kamata NT iz PA prije kta i poreza Rashodi od kamata
Novčano pokriće dividendi običnim dioničarima NT iz PA – izdaci za dividende povlaštenim dioničarima Novčani izdaci za dividende običnim dioničarima
Novčano pokriće ukupnih dividendi NT iz poslovnih aktivnosti Novčani izdaci za ukupne dividende
Novčano pokriće tekućih obveza NT iz poslovnih aktivnosti Tekuće obveze
Novčano pokriće ukupnih obveza NT iz poslovnih aktivnosti Ukupne obveze

Novčano pokriće kamata nadopuna je pokazatelja pokrića troškova kamata. Usporedbom ova dva pokazatelja može se uočiti odstupanje između novčanog toka i dobiti. Za ove pokazatelje trebaju biti zainteresirani vjerovnici (npr. banke i drugi davatelji zajmova) jer upućuju na njihovu sigurnost glede naplate kamata.

Pokazatelji kvalitete dobiti

Razlika između računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom toku proizlaze iz osnova na temelju kojih su sastavljena ova dva izvještaja. Račun dobiti i gubitka sastavljen je na obračunskoj osnovi nastanka događaja, a izvještaj o novčanom toku temelji se na novčanoj osnovi, odnosno na novčanim primicima i izdacima. Dobivene vrijednosti pokazatelja kvalitete prodaje potrebno je promatrati zajedno s ostalim instrumentima analize financijskih izvještaja kao što su npr. dani naplate potraživanja.

Tablica 2.: Pokazatelji kvalitete dobiti na temelju izvještaja o novčanom toku

Naziv pokazatelja

Brojnik

Nazivnik

Kvaliteta prodaje (prihoda)

Novčani primici s osnove prodaje

Prihodi od prodaje

Kvaliteta dobiti

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dobit iz poslovnih aktivnosti

Pokazatelji kapitalnih izdataka

Poznato je da je za poslovanje poduzeća značajna kapitalna imovina, bez koje bi bilo vrlo teško provesti proizvodnju, pružiti usluge ili obaviti kupoprodaju robe. Pokazatelji kapitalnih izdataka upućuju na sposobnost poduzeća da podmiri takve kapitalne izdatke u kratkom roku.

Tablica 3.: Pokazatelji kapitalnih izdataka na temelju izvještaja o novčanom toku

Naziv pokazatelja

Brojnik

Nazivnik

Pokazatelj nabave kapitalne imovine

NT iz PA – izdaci za dividende

NI za nabavu dugotrajne imovine

Pokazatelji investiranja

NT iz investicijskih aktivnosti

NT iz financijskih aktivnosti

Pokazatelji financiranja

NT iz investicijskih aktivnosti

NT iz PA + NT FA

Pokazatelji povrata novčanog toga

Pokazatelji povrata novčanog toga upućuju na sposobnost stvaranja novca i određuju povrat novca na ukupnu imovinu, odnosno glavnicu i obveze, pa se de facto i u ovom slučaju radi o svojevrsnom „pokazatelju rentabilnosti“. Stoga se i ovaj pokazatelj može ubrojiti u pokazatelje koji utvrđuju uspješnost poslovanja poduzeća. Pokazatelji iz ove skupine trebaju se promatrati zajedno s pokazateljima investiranja koji se dobiju uvrštavanjem podataka iz bilance i računa dobiti i gubitka. I u ovom slučaju, uz podatke iz financijskih izvještaja koristit će se i drugi podaci, poput podataka o broju dionica. Pokazatelj novčanog toka po dionici pokazuje koliki se maksimalni iznos novca stvorenog poslovnim aktivnostima može isplatiti po jednoj dionici.

Tablica 4.: Pokazatelji povrata novčanog toka

Naziv pokazatelja

Brojnik

Nazivnik

Novčani tok po dionici

NT iz PA – novčani izdaci za dividende povlaštenih dionica

Ponderirani prosječni broj običnih dionica

Povrat novca na uloženu imovinu

NT iz PA + kamate + porezi

Ukupna imovina

Povrat novca na glavnicu i obveze

NT iz poslovnih aktivnosti

Dioničarska glavnica + ukupne obveze

Povrat novca na dioničarsku glavnicu

NT iz poslovnih aktivnosti

Dioničarska glavnica

Zaključak

Iako je izvještaj o novčanom toku sastavni dio temeljnih financijskih izvještaja i obvezni su ga sastavljati i podnositi veliki i srednji poduzetnici, (mali ga sastavljaju za vlastite potrebe), njegova važnost, na žalost, još uvijek nije dovoljno prihvaćena.

Izrada i analiza izvještaja o novčanom toku pruža važne informacije o rezultatima upravljanja novčanim resursima te sposobnosti u savladavanju rizika poslovanja kroz osiguravanje likvidnosti i solventnosti društva.

Izvještaj o novčanom toku daje informacije menadžerima, investitorima, ali i kreditorima o priljevima i odljevima novca, on je „krvna je slika“ poduzetnika, nedvojbena i zorna potvrda održivosti njegove ideje i kvalitete upravljanja. Na osnovu podataka iz novčanog toka dobivamo informacije za procjenu kvalitete zarada, stupnju obnovljivosti poslovnih resursa te stupnju konkurentnosti na tržištu. Čisti novčani tok najsigurnije je i najpouzdanije mjerilo poslovne uspješnosti nekog poslovnog subjekta, stoga bi, dragocjene informacije koje im daje ovaj izvještaj, menadžeri trebali češće koristiti, kako u ocjeni poslovanja tvrtke kojom upravljanju, tako i prilikom pr(ocjene) stanja sadašnjih i budućih poslovnih partnera.

Written by

Nakon više od 30 godina rada na raznovrsnim radnim mjestima i širokom lepezom odgovornosti (suradnik, samostalni knjigovođa, voditelj financija, interni revizor) u računovodstveno-financijskim odjelima tvrtki koje su koristile različite računovodstvene sustave (proračun, gospodarstvo, financijska industrija), odlučila sam pokrenuti svoj vlastiti posao. Glavni razlog pokretanja vlastitog posla je želja da bogato dugogodišnje poslovno iskustvo, te znanja stjecana u praksi kao i cjeloživotnim učenjem dobiju pravi smisao upravo kroz ovaj posao. Radeći ono što najviše volim, želim dati doprinos u stvaranju novih vrijednosti, kako za mene i moju obitelj, moje cijenjene poslovne partnere, tako i društva u cjelini.