Povećanje minimalne plaće od 1. lipnja 2013.

Home/Propisi i novosti/Povećanje minimalne plaće od 1. lipnja 2013.

minimalna plaća

Vlada RH je na sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine donijela Uredbu o visini minimalne plaće kojom je određeno da od 1. lipnja do 31. prosinca 2013. godine minimalna plaća iznosi 2.984,78 kn mjesečno bruto (NN 51/13).

Povećanje iznosa minimalne plaće nije posljedica povećanja rasta bruto društvenog proizvoda nego izmijenjenih kriterija za određivanje visine minimalne plaće. Izmijenjeni kriteriji utvrđivanja minimalne plaće, rokovi, kao i provedba nadzora nad primjenom odredbi Zakona propisani su novim Zakonom o minimalnoj plaći (NN 39/13), koji je na snazi od 11. Travnja 2013. godine

Minimalna plaća u smislu Zakona je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o pravnom obliku i djelatnosti, sjedištu ili registraciji poslodavca. Novi iznos minimalne plaće primjenjuje se na plaću za lipanj 2013., a koja se u pravilu isplaćuje u srpnju. Do tada se primjenjuje dosadašnji iznos minimalne plaće od 2.814,00 kn mjesečno bruto.

Ukoliko je pravo radnika na plaću povoljnije uređeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili posebnim propisom, poslodavac duguje radniku taj povoljniji iznos, osim ako je drugačije određeno Zakonom o radu (NN 149/09; 82/12) ili posebnim zakonom (čl. 7. St. 3. Zakona o radu).

Člankom 8. Zakona o minimalnoj plaći dana je mogućnost da se kolektivnim ugovorom odredi manji iznos minimalne plaće, ali ne manji od 95% minimalne plaće određene Uredbom Vlade RH.

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa

Minimalna plaća u iznosu od 2.984,78 kn odnosi se na radnika koji je cijeli mjesec radio, ali ne štiti onog radnika koji ostvaruje pravo na naknadu plaće iz zakonom opravdanih razloga. Ukoliko je radnik npr. bio na bolovanju na teret poslodavca, moguće je da pri ostvarivanju prava na naknadu plaće ostvari pravo na svotu mjesečne naknade plaće manje od minimalne plaće. U tom slučaju poslodavac je dužan obračunati doprinose na najnižu propisanu osnovicu od 2.753,45 kn mjesečno (čl. 200. Zakona o doprinosima NN 84/08, 144/12 i Naredba … NN 132/12). Najniža osnovica od 2.753,45 kn primjenjuje se samo u slučaju ukoliko je iznos naknade niži od najniže propisane osnovice.

Nadzor

Nadzor nad primjenom Zakona obavljaju središnja tijela državne uprave koja su po posebnim propisima ovlaštena za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem, a nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda središnje tijelo državne uprave nadležno za financije.

Kaznene odredbe

Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako u propisanim rokovima ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđenoj prema odredbama Zakona. Novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

Written by

Nakon više od 30 godina rada na raznovrsnim radnim mjestima i širokom lepezom odgovornosti (suradnik, samostalni knjigovođa, voditelj financija, interni revizor) u računovodstveno-financijskim odjelima tvrtki koje su koristile različite računovodstvene sustave (proračun, gospodarstvo, financijska industrija), odlučila sam pokrenuti svoj vlastiti posao. Glavni razlog pokretanja vlastitog posla je želja da bogato dugogodišnje poslovno iskustvo, te znanja stjecana u praksi kao i cjeloživotnim učenjem dobiju pravi smisao upravo kroz ovaj posao. Radeći ono što najviše volim, želim dati doprinos u stvaranju novih vrijednosti, kako za mene i moju obitelj, moje cijenjene poslovne partnere, tako i društva u cjelini.